Autobusy Intercars, Tanie przewozy autobusowe


Idź do treści

Warunki Przewozu Liniami Intercars Polska

REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

C:\Users\Robi\Desktop\Autokary Europa\biletyintercars.pl\intercars-logo-nowe.jpg
Error File Open Error


Ważny od dnia 01.03.2014

BILETY
1. Wykupienie biletu upowaSnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie i jest równoznaczne z akceptacją ,,Umownych warunków przewozu”.
2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu na oznaczonej trasie i nie może być odstępowany innej osobie.
3. Bilet moSna wykupić w jednym lub obu kierunkach jazdy, z określoną lub nie określoną datą powrotu. Bilet bez podanej daty powrotu zwany ,, open” waSny jest 12 miesięcy od dnia wyjazdu.
4. Wielkość i zakres stosowanych zniSek określają cenniki poszczególnych linii.
5. Przewoźnik nie wystawia duplikatów biletów ani nie zwraca naleSności za bilety zgubione bądź skradzione.
6. Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 60 dni przed datą wyjazdu.
7. Podróżowanie na podstawie kopii biletu oraz przekazywanie biletów za pośrednictwem obsługi autokaru odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność klienta.
8. W przypadku zakupu biletu na dzień przed wyjazdem ( gdy zakup odbywa się w tygodniu) i na dwa dni przed wyjazdem (jeżeli zakup odbywa się w weekend) informujemy o konieczności potwierdzenia takich biletów pod numerem telefonu alarmowego 602 528 400 .

REZERWACJE I ZWROTY BILETÓW AUTOKAROWYCH
1. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
2. Sprzedaż biletów prowadzą biura w kraju i za granicą wskazane przez przewoźnika.
3. Życzenia pasaSerów dotyczące zmian terminu podróSy jak również datowanie biletów typu open będą uwzględnione w miarę moSliwości rezerwacyjnych.
4. W granicach wynikających z obowiązującego prawa i moSliwości rezerwacyjnych przewoźnika, pasażer może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej.
5. W celu dokonania zmian umowy przewozu, pasażer powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.
6. Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przysługuje zwrot naleSności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
7. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został wykupiony wg poniższych zasad:

- w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu potrąca się dopłaty agencyjną i rezerwacyjną niewykorzystanego biletu;
- w dniu wyjazdu potrąca się 95% ceny niewykorzystanego biletu oraz dopłaty agencyjną i rezerwacyjną.
- w przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu dla biletu dwustronnego zwrotowi podlega róSnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego
- w przypadku zwrotu w dniu powrotu niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego zwrotowi podlega róSnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 95 %
- w przypadku zmiany daty wyjazdu w dniu realizacji umowy , przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 50% ceny biletu pełnopłatnego.
- w przypadku biletów promocyjnych mogą być ustalone inne warunki zmian i zwrotów
8. Za bilety zwrócone po terminie ich ważności, nie dokonuje się zwrotu żadnych należności.
9. Podstawą do ubiegania się o zwrot za niewykorzystany bilet jest kupon podróżny.
10. W przypadku posiadania biletu datowanego na powrót sugeruje się potwierdzanie we Francji lub w Polsce. Potwierdza się datę, godzinę i miejsce odjazdu.
11. Potwierdzenie biletów OPEN dokonuje się w biurach współpracujących lub w formie faxu, wiadomości e-mail, podając numer biletu , datę powrotu.
12. Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu.
13. Zwrot biletu internetowego może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej nie później niż w dniu wyjazdu przed oznaczoną godziną wyjazdu.
14. Potrącenie odstępnego z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się jeżeli Pasażer odstąpił od umowy przewozu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
15. W przypadkach indywidualnych na uzasadniony i udokumentowany pisemny wniosek pasażera Intercars Polska Sp. z o.o. po konsultacji z przewoźnikiem moSe ustalić inne zasady zwrotu należności za niewykorzystany bilet.
16. Za dokonanie zmian i datowanie biletów „open” w agencjach współpracujących z Intercars Polska sp. z o.o. może być pobierana opłata.

BAGAŻ W INTERCARS
1. W ramach ceny biletu każdy pasażer ma prawo do przewozu 2 szt. typowego bagażu turystycznego o wadze do 40 kg łącznie i sumie wymiarów (dł + szer + wys) mniejszej niż 160 cm. Bagaż ten załoga ma obowiązek oznaczyć i umieścić w lukach bagażowych autobusu.
2. Ponadto podróżnemu przysługuje prawo do bezpłatnego przewozu 1 szt. typowego bagażu podręcznego: o wadze do 5 kg i sumie wymiarów (dł + szer + wys) mniejszej niż 90 cm. Bagaż ten pasażer ma prawo zabrać ze sobą do wnętrza autobusu.
3. Każdy dodatkowy bagaż jest zabierany w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych za dodatkową opłatą 30 pln lub 10 €.
4. Bagaż nietypowy (rower, narty, wózek dziecięcy, deska surfingowa, lub inne) zabierany jest w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych i po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem. Podlega on dodatkowej opłacie 50 pln lub 10 €. Bagaż ten powinien być odpowiednio zabezpieczony przez podróżnego.
5. Zabrania się przewozu w bagażu jak i również przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać moSliwość wyrządzenia szkody innym podróSnym, bądź przewoźnikowi oraz naraSać podróżnych na niewygody.
6. Bagaż powinien być odebrany przez podróżnego z chwilą przyjazdu do miejsca docelowego. Bagaż nieodebrany przez pasaSera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do
przechowywania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli pasażer nie zgłosi się we wskazanym wySej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny (z wyjątkiem kiedy szkoda powstała z winy przewoźnika).
8. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera.
9. Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.
10. Przewożenie zwierząt w autobusach linii jest zabronione.

PRAWA OBOWIĄZKI PASAśERA
1. PodróSny ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów podróży, w szczególności dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granicy oraz przepisów celnych.
2. Obowiązkiem pasaSera jest posiadanie waSnego biletu na przejazd.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez podróżnego tych przepisów.
4. Palenie tytoniu, spoSywanie alkoholu oraz uSywanie narkotyków w autobusie jest zabronione.
5. Wsiadanie i wysiadanie z autokaru jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez obsługę autokaru. PasaSer ma prawo zmienić miejsce odprawy (początkowej lub końcowej) zapisanej w bilecie wyłącznie po akceptacji przewoźnika.
6. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróSy nie stanowią inaczej, dzieci do ukończenia 12 roku Sycia muszą podróSować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 13 do 18 lat dzieci mogą podróSować samodzielnie jeżeli legitymują się zgodą rodziców lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie podróży . W tym przypadku obowiązuje dokument „UpowaSnienie do przewozu osoby niepełnoletniej Intercars Polska Sp. z o.o.”. Powyższy formularz jest dostępny na stronie www.intercarspolska.pl. Dokument ten jest wystawiany i wydawany, wraz z biletem przez sprzedawcę, takSe w sytuacji, gdy podróżujący z osobą niepełnoletnią, nie jest jej opiekunem prawnym. W przypadku biletu internetowego „UpowaSnienie do przewozu osoby niepełnoletniej Intercars Polska Sp. z o.o.” jest zamieszczone na stronie www.intercarspolska.pl. Należy je wydrukować w trzech egzemplarzach, wypełnić i podpisać w obecności członka załogi autokaru wiozącego dziecko, podczas odprawy związanej z przyjmowaniem pasażera na pokład autokaru.
7. Pasażerowie proszeni są o zgłoszenie się na przystanku na min. 15 minut przed planowym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.
8. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.
9. Ewentualne skargi, zażalenia i roszczenia związane z realizacją umowy przewozu muszą być przekazane w formie pisemnej na adres przewoźnika do 30 dni od zakończenia usługi przewozowej.
10. W przypadku, gdy autokar wyposaSony jest w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem. Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewoSenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Nie stosowanie się do tego wymogu moSe skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić każdemu pasażerowi przejazd autobusem zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującym rozkładem jazdy.
2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub Są dać opuszczenia autokaru w przypadku gdy pasażer:
- nie przestrzega warunków umowy o przewóz;
- znajduje się w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na chorobę zakaźną;
- zachowuje się w sposób uciąSliwy dla pozostałych pasaSerów;
- nie przestrzega poleceń załogi autobusu;
3. W przypadku kiedy pasaSer z powodu nie przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, paszportowych, wizowych lub innych zostanie zatrzymany na granicy powodując opóźnienie odjazdu autobusu, załoga autobusu ma prawo odjechać bez pasażera z granicy zgodnie z czasem przewidywanym w rozkładzie jazdy.
4. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym pasaSerów oraz zapewnić im, bez dodatkowej opłaty, zastępczy przewóz do miejsca przeznaczenia.
5. Do autobusu wpuszczani są wyłącznie pasaSerowie posiadający oryginalne ważne bilety na przejazd .
6. Na czas podróży w autobusie pasażer jest ubezpieczony przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.
7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przewoźnik nie udziela informacji na temat pasażerów.
8. Nie podajemy bezpośrednich numerów do kierowców.
9. Termin odpowiedzi na skargi, zaSalenia i roszczenia związane z realizacją umowy przewozu wynosi do 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Gdy skargi zostaną przekazane do zagranicznych firm partnerskich czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć do 60 dni.
10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej z oferty Intercars Polska Sp. z o.o. należy kierować listownie na adres Intercars , pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię oraz wszelkie rachunki dokumentujące ewentualne koszty poniesione przez pasażera w zakresie wnoszonej reklamacji.
11. Przewoźnik nie odpowiada za realizację połączeń poza własną siecią.
12. Regularne linie są przejazdem wg ściśle określonego rozkładu jazdy z czasem oraz miejscami postoju w nim określonych. Prosimy o przestrzeganie czasu przerw ogłaszanego przez obsługę autokaru.
13. W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autokaru oraz moSe, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy. Ponadto niektóre odcinki trasy krajowej mogą być obsługiwane przez bus.
14. Numer telefonu do pasażera znajdujący się na bilecie nie narzuca na przewoźnika obowiązku informowania go o ewentualnym odjeździe lub opóźnieniu autokaru. Służy on natomiast do kontaktu przewoźnika z pasażerem w przypadku zmiany rozkładu jazdy

Linie Intercars | Przewozy Intercars | Bilety Międzynarodowe | Bilety Krajowe | Warunki Przewozu | Trasy w Europie | Kontakt | Bilety Autobusowe | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego